direct reserveren: 0183-301574

huisregels & voorwaarden

Op ons terrein: Stapvoets rijden! 5 km/uur. Bij een 2e waarschuwing mag de auto niet langer het terrein op.

Huisregels

1. Kamperen

 • Gasten dienen zich bij aankomst te melden bij de bedrijfsleiding. Legitimatie verplicht.
 • De receptie is geopend van 9.00 – 12.30 en van 14.00 – 18.00 uur.
 • Onder kinderen van kampeerders worden verstaan, thuiswonende tot het gezin behorende kinderen, welke nog geen eigen huishouding voeren.

2. Auto’s

 • Het gebruik van de auto op het camping terrein dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
 • De maximum snelheid is 5 km/uur, dus stapvoets rijden. In verband met de veiligheid van spelende kinderen zal hier streng de hand aan worden gehouden. Tegen diegene die deze regel overtreedt zullen passende maatregelen worden genomen.
 • Parkeren is alleen toegestaan op de door de bedrijfsleiding toegewezen plaats. Per kampeerplaats is één auto toegestaan.
 • In het geval dat een inwonend gezinslid in het bezit is van een auto, is het eveneens toegestaan deze op de eigen parkeerplaats te parkeren, dus totaal 2 auto’s. Een (boot) trailer zal worden beschouwd als een auto.

3. Bromfietsen

 • Het rijden met ingeschakelde motor op het kampeerterrein is niet toegestaan. Uitzondering op deze regel: Voor het komen en gaan naar en van de caravan is het rijden met ingeschakelde motor toegestaan vanaf de leeftijd van zestien(16) jaar. Deze uitzondering geldt alleen voor leden en niet voor bezoekers. Max. snelheid 5km/uur, dus stapvoets rijden.

4. Toiletten

 • Toiletemmers uitsluitend legen in het daarvoor bestemde chemische toilet, buiten tegen de gevel van het toiletgebouw en dus niet in het toiletgebouw.
 • Damesverband als ook vochtige doekjes, luiers en tampons ed. deponeren in het toiletgebouw in de speciaal hiervoor geplaatste emmers.

5. Huisdieren

 • Huisdieren (honden en katten) zijn toegestaan, mits ze de andere kampeerders geen overlast bezorgen.
 • Honden dienen op het camping terrein te zijn aangelijnd, of achter een deugdelijk hek bij uw caravan. Ze dienen buiten de camping te worden uitgelaten. Indien uw hond per ongeluk zijn behoefte doet op de camping gaan wij ervan uit dat u dit direct opruimt.

6. Muziek

 • De geluidsterkte dient zodanig te worden afgesteld, dat de andere kampeerders hierdoor niet in hun rust worden gestoord.

7. Opgeruimd staat netjes

 • Werkt allen mee om ook uw kampeerterrein schoon en hygiënisch te houden.
 • Werp geen etensresten zomaar weg, dit trekt ongedierte aan.
 • Afval dient in een dichtgebonden zak in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden. Papier in de papierbak. Chemisch afval en grofvuil s.v.p. mee nemen naar huis.

8. Attent en voorzichtig:

 • Bij het verlaten van de camping vergeet dan niet uw caravan of tent goed af te sluiten.
 • Denk hierbij ook aan het afsluiten van gas, elektriciteit en water (alsook uw tent storm vast te zetten.)

9. Caravan en plaats

 • Per campingplaats is het toegestaan één caravan te plaatsen met dien verstande dat het plaatsen van een extra kleine, (slaap)caravan geoorloofd is.
 • Voor passanten zijn hieraan extra kosten verbonden.

10. Spelen, zwemmen en varen

 • Het gebruik van speeltoestellen op de camping is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.
 • Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Het bestuur van Kampeervereniging “De Mosterdpot” aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.
 • Bij het zwemmen in de rivier is voorzichtigheid geboden en het is geheel voor eigen risico; er is geen toezicht door of vanwege de bedrijfsleiding van de camping. Blijf vooral uit de buurt van de kribben. Het water kan daar door de stroming levensgevaarlijk zijn.
 • Varen en vissen in de rivier zijn aan regels gebonden. Stel u hiervan op de hoogte !!!
 • EHBO en AED uitrusting is aanwezig bij de bedrijfsleiding van de camping.

11. Toegang tot de camping

 • De Poort is in het voor en naseizoen de gehele week geopend van 8.00 -22.00 uur; Uitzonderingen daarop zijn Vrijdag en Zondagavond; dan tot 23.00 uur
 • In het hoogseizoen (landelijke zomervakanties) zijn de openingstijden de gehele week van 07.00-23.00 uur.
 • Absolute nachtrust van 23.00 tot 7.00 uur (Zeker in het hoogseizoen zal een ieder zijn rust nemen en geen verbouwing activiteiten ondernemen, dit is ten strengste verboden).
 • Nachtelijke feesten zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

12. Problemen

 • Met problemen dient u zich allereerst te vervoegen bij de bedrijfsleiding.
 • Komt u er met de bedrijfsleiding niet uit dan kunt u zich schriftelijk wenden tot het bestuur.

13. Schade en aansprakelijkheid

 • Alle door u of door onder uw verantwoordelijkheid vallende personen toegebrachte schade dient te worden vergoed.
 • Kampeervereniging “De Mosterdpot” stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van eigendommen van kampeerders en/of gasten.
 • Kampeerders en/of gasten zijn gehouden de Kampeervereniging “De Mosterdpot” te vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade door eerst genoemde aan- of toegebracht.

14. Overtredingen

 • De bedrijfsleiding/het bestuur van Kampeervereniging “De Mosterdpot” heeft het recht diegenen de toegang tot haar terrein te ontzeggen die zich niet gedragen overeenkomstig de gestelde regels.

15. Niet voorzien

 • Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur
 • Klachten, bezwaren of opbouwende kritiek kunt u schriftelijk indienen bij Kampeervereniging de Mosterdpot,
  t.a.v. Het secretariaat, Stadshaven 1 4285AZ Woudrichem.

16. Handelen in kampeermiddelen:

 • Het is niet toegestaan om te handelen in kampeermiddelen zonder toestemming van het bestuur.

17. Het vullen van zwembaden

 • De kosten van het vullen van zwembaden groter dan een 2 rings kinderbad zijn 15 euro per keer. Uitgezonderd zijn zwembaden van leden. Deze hebben een eigen watermeter.

HET BESTUUR VAN DE MOSTERDPOT WENST U EEN PRETTIG VERBLIJF

Scroll naar boven