Op ons terrein: Stapvoets rijden! 5 km/uur. Bij een 2e waarschuwing mag de auto niet langer het terrein op.

Huisregels

De belangrijkste regels:

1 Kamperen
a Gasten dien zich bij aankomst te melden bij de Beheerder. Legitimatie verplicht.
b De receptie is geopend van 9:00 - 12:30 uur en van 14:00 - 18:00 uur.
c Onder kinderen van kampeerders wordt verstaan: thuiswonende tot het gezin behorende kinderen, welke nog geen eigen huishouding voeren.

2 Auto's
a Het gebruik van de auto op de Camping dient zoveel mogelijk te worden beperkt tot het strikt noodzakelijke.
b De maximum snelheid is 5 km/uur, dus stapvoets rijden. Met het oog op de veiligheid van vooral spelende kinderen zal hier streng de hand aan gehouden worden. Tegen diegene die deze regel overtreedt zullen passende maatregelen worden genomen.
c Parkeren is alleen toegestaan op de door de Beheerder toegewezen plaats. Per kampeerplaats is 1 auto toegestaan.
d In het geval dat een inwonend gezinslid in het bezit is van een auto, is het eveneens toegstaan deze op de eigen parkeerplaats te parkeren, dus totaal 2 auto's. Een (boot)trailer zal worden beschouwd als een auto.

3 Bromfietsen:
a Het rijden met ingeschakelde motor op het kampeerterrein is niet toegestaan. Uitzondering op de regel: voor het komen en gaan naar en van de caravan is het toegestaan te rijden met ingeschakelde motor van de wettelijk toegestane leeftijd van 16 jaar. Dit geldt alleen voor leden en niet voor bezoekers. Ook hier geldt de maximum snelheid van 5 km/uur.

4 Toiletten:
a Toiletemmers uitsluitend legen in het daarvoor bestemde chemische toilet buiten en niet in het toiletgebouw.
b Damesverband als ook vochtige doekjes, luiers, tampons ed. deponeren in het toiletgebouw in de speciaal hiervoor geplaatste emmers.

5 Huisdieren:
a huisdieren (honden en katten) zijn toegestaan, mist ze de andere kampeerders geen overlast bezorgen.
b Honden dienen aangelijnd en buiten de camping te worden uitgelaten. Indien uw hond onverhoopt toch zijn behoefte zou mogen doen op de camping, verzoeken wij u vriendelijk dit direct op te ruimen.

6) Muziek:
a De geluidsterkte dient zodanig te worden afgesteld dat de andere kampeerders hierdoor niet in hun rust worden gestoord.

7) Opgeruimd staat netjes:
a Werk allen mee om ook uw kampeerterrein schoon en hygiƫnisch te houden.
b Werp geen etensresten zomaar weg, dit trekt ongedierte aan.
c Afval dient u in een dichtgebonden zak in de daarvoor bestemde container gedeponeerd te worden. Papier in de papierbak.
d Chemisch afval en grofvuil svp mee nemen naar huis.

8) Attent en voorzichtig:
a Vergeet bij het verlaten van de camping niet uw caravan of tent goed af te sluiten en stormvast te zetten indien nodig.
b Denk daarbij ook aan het afsluiten van gas, electra en water.

9)Caravan en plaats:
a Per campingplaats is het toegestaan een caravan te plaatsen met dien verstande dat het plaatsen van een extra kleine slaapcaravan geoorloofd is.
b Voor passanten zijn hier extra kosten aan verbonden.

10) Spelen, zwemmen en varen
a Het gebruik van speeltoestellen op de camping is bedoeld voor kinderen t/m 12 jaar.
b Het gebruik van de speeltoestellen is geheel op eigen risico. Het bestuur van Kampeervereniging "De Mosterdpot" aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.
c Bij het zwemmen in de rivier is voorzichtigheid geboden en dit is geheel op eigen risico. Blijf vooral uit de buurt van de kribben. Het water kan hier door de stroming levensgevaarlijk zijn.
d Varen en vissen in de rivier zijn aan regels gebonden. Stel u hiervan vooraf op de hoogte!
e Een EHBO uitrusting is aanwezig bij de Beheerder van de camping.

11) Toegang tot de camping:
a De Poort is in het voor- en naseizoen geopend van maandag t/m zaterdag van 08:00-22:00 uur. Vrijdags tot 23:00 uur.(van 01-07 tot 01-09)
b In het hoogseizoen (zomervakantie) zijn de openingstijden van 07:00 - 23:00 uur.
c Absolute nachtrust van 23:00 - 07:00 uur. Zeker in het hoogseizoen zal een ieder zijn rust nemen en geen enkele verbouwingsactiviteiten ondernemen. Dit is ten strengste verboden.
d nachtelijke feesten zijn onder geen enkele voorwaarde toegestaan.

12) Problemen:
a Met problemen dient u zich allereerst te vervoegen bij de Beheerder.
b Komt u er met de beheerder niet uit, dan kunt u zich schrifelijk wenden tot het bestuur van Kampeervereniging de Mosterdpot (mail: secretariaat.mosterdpot@gmail.com)

13) Schade en aansprakelijkheid:
a Alle door u, of door onder uw verantwoordelijkheid vallende personen, toegebrachte schade dient te worden vergoed.
b Kampeervereniging de Mosterdpot stelt zich niet aansprakelijk voor beschadiging en/of vermissing van eigendommen van kampeerders en/of gasten.
c Kampeerders en/of gasten zijn gehouden Kampeervereniging de Mosterdpot te vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade door eerst genoemde aan- of tegebracht.

14) Overtredingen:
a De Beheerder/het Bestuur van Kampeervereniging de Mosterdpot heeft het recht diegene de toegang tot haar terrein te ontzeggen die zich niet overeenkomstig de gestelde regels gedraagt.

15) Onvoorzien:
a Voor gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het Bestuur.
b Klachten, bezwaren of opbouwende kritiek kunt u schriftelijk richten aan Kampeervereniging de Mosterdpot, tav het Secretariaat, Stadshaven 1 / 4285 AZ / Woudrichem. Of mailen naar info@demosterdpot.nl